Zemský soud Praha

Otevřít
Tematický popis: Zemské soudy, zemský sudí, advokáti, akcie, nekatolické církve, nekatolíci, církev římskokatolická, duchovenstvo, kněží, kazatelé, řeholníci, jeptišky, kláštery, konventy, kostely, modlitebny, nadace, daně, berně, dávky, důchodky a jiné peněžní odvody, dědické právo, depositní úřad, zemská správa, dluhy, exekuce, emfyteuse, zákupní právo, purkrecht, fondy finanční, školství, pedagogika, zaměstnanci orgánů správy, úředníci, vojenství, militare, poslední vůle, kšafty, testamenty, statky, šlechta, poddaní, poručenství, opatrovnictví, pěstounství, kurately, královská města
Archiv:
Datace:
(1710) 1783 - 1850 (1855)
Původce:
Zemský soud (Landrecht) 1783-1850
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Justiční správa a soudy do roku 1850

Zemský svaz družstev a spolků pro chov těžkých koní teplokrevných Praha

Otevřít
Tematický popis: Zemědělství - 68.01; Zemědělské družstevnictví - 68.01.77 (zápisy z valných hromad, index členů); členské záležitosti, subvence, nákupy koní, styk s ministerstvem zemědělství a Zemědělskou radou, účetnictví dvora Ostrov u Chlumce nad Cidlinou
Archiv:
Datace:
1913 - 1942
Původce:
Zemský svaz družstev a spolků pro chov těžkých koní teplokrevných v Praze (20ST)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Samospráva zájmová

Zemský svaz hasičů pro Čechy

Otevřít
Tematický popis: Písemnosti z činnosti jednotlivých hasičských spolků.
Archiv:
Datace:
1895 - 1896
Původce:
Feuerwehr-Landes-Central-Verband für Böhmen
Místo vzniku:
Děčín, Liberec, Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Spolky hasičské do roku 1948

Zemský úřad ochrany práce, Praha

Otevřít
Tematický popis: Národní mobilizace pracovních sil, začleňování do zaměstnání, statistiky, plánování, brigády dlouhodobé, zemědělské, uhelné, přesuny obyvatel německé národnosti do vnitrozemí, mzdová politika, péče o zaměstnance, pracovní lékařství, podpory, živnostenská inspekce
Archiv:
Datace:
1945 - 1949
Původce:
Zemský úřad ochrany práce Praha (1945-1949)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, v České socialistické republice (po 1.1.1969)

Zemský úřad ochrany práce, Praha

Otevřít
Tematický popis: Národní mobilizace pracovních sil, začleňování do zaměstnání, statistiky, plánování, brigády dlouhodobé, zemědělské, uhelné, přesuny obyvatel německé národnosti do vnitrozemí, mzdová politika, péče o zaměstnance, pracovní lékařství, podpory, živnostenská inspekce
Archiv:
Datace:
1945 - 1949
Původce:
Zemský úřad ochrany práce Praha (1945-1949)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, v České socialistické republice (po 1.1.1969)

Zemský úřad Praha

Otevřít
Tematický popis: Zemská samospráva, zemský úřad, zemský národní výbor, agendy správní činnosti, presidium, správní právo, finanční právo, vyvlastňování, organizace a řízení stavebnictví, organizace obchodu, družstevní organizace, družstva, zásobování, jednotlivá náboženství, církve, školy, vzdělávací ústavy, školská zařízení, personální otázky školské soustavy, správa v oblasti sociálního zabezpečení, státní občanství, volby, společenské organizace, korporace, spolky, všeobecné otázky vodního hospodářství, organizace a řízení dopravy, lékárny, ekonomika, organizace a řízení zdravotnictví, policejní záležitosti, živnostenské podniky, organizace a řízení vojenství, organizace a řízení zemědělství, veterinářství,lesnictví, organizace a systemizace zemské správy, okresní správy, hospodářství a majetek země, zemských institucí a ústavů, okresních úřadů a komisí, obcí, okresních národních výborů, majetkoprávní záležitosti církve, fondů, nadací, majetek far spravovaných Náboženskou maticí, školství obecné, měšťanské, střední, odborné, vysoké a jiné a jeho podpora, divadla, muzea, vědecké ústavy a spolky, knihovny a jiná kulturní zařízení, kinooperátorské zkoušky, obchodně živnostenská podnikání, poválečné znárodnění obchodu a živností, policejně bezpečnostní služba, politické strany, komunistické a dělnické hnutí, tisková policie a cenzura, kinolicence, produkční licence, obecní policie, mravnostnípolicie, soudní policie, protektorátní policie, četnictvo, přestupky a tresty, trestnice a jiná donucovací zařízení, policejní pátrání, vyhoštění a postrk, cestovní pasy a víza, občanské legitimace, zbraně a střelivo, evidence obyvatelstva, tuláci, cikáni, obsazování pohraničí Němci, nacistická perzekuce, osvědčení o státní a národní spolehlivosti, odsun Němců, pojištění nemocenské, úrazové, penzijní, bytová péče, sociální péče, domácí trh práce, sociální ústavy, veřejné zdravotnictví, veterinární služna, spolky, státní občanství, matriční spisy, stavby a rekonstrukce silnic, mostů, železnic, městské hromadné dopravy, dálkových kabelových spojení, státních budov,vodohospodářských zařízení (meliorace, údolní přehrady, hrazení bystřin, regulace řek aj.), se stavebními úlány, projekty, kolaudace, autorizační právo civilních techniků, zemědělství, ovocnářství, chmelařství, vinařství, rybní hospodářství, lesní hospodářství, ochrana plodin a lesní zvěře, poválečné budování průmyslu, osídlování pohraničí a vnitřní osídlení, konfiskace nepřátelského majetku, národní správy v průmyslu a zemědělství, pozemková reforma, ceny, zásobování a vyživování obyvatelstva za okupace a v prvních poválečných letech, družstevní podniky, schůze předsednictva ZNV, rady ZNV, pléna ZNV, komisí ZNV, schůze ONV, disciplinární komise, trestné odvolací komise, očistnékomise, akce "2 miliardy"
Archiv:
Datace:
(1830) 1918 - 1953
Původce:
České místodržitelství (1911-1918), Zemská správa politická Národního výboru (1918-1919), Zemská správa politická (1919-1920), Zemský úřad v Praze (1920-1945), Zemský národní výbor v Praze (1945-1949)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Chovatelské podniky (plemenářské stanice, hřebčíny, inseminační stanice apod.), Církevní instituce, Družstevní organizace, Finanční správa po roce 1850 - zemská (finanční prokuratura do roku 1952, po roce 1952 viz justice - prokuratury), Národní výbory zemské, Nestátní neziskové organizace (dobročinné ústavy, nadace, nadační fondy), Organizace a spolky do roku 1948 (1951), Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra, Politická správa po roce 1850 - zemská (oblastní), Samospráva po roce 1850 - zemská, Školy a školství, Stavebnictví, Velkoobchod, obchodní domy, obchody, výstavy a veletrhy, Zdravotnická a sociální zařízení

Zemský úřad Praha - dodatky

Otevřít
Tematický popis: Zčásti agendy různých oddělení a referátů ZÚ již zpracovaných v dílčích inventářích: spisy trestní očistné komise (TOK), situační zprávy bezpečnostního oddělení, zkoušky kinooperatérů 1947, zprávy o volbách do NS 1948, záležitosti sociální, zemědělské, technické (včetně stavebních plánů budovy Zemského úřadu), vodohospodářské. Zčásti agenda dosud nezpracovaná v jednotlivých odděleních ZÚ: spisy kanceláře náměstka předsedy ZNV dr. O. Kličky, spisy komise pro návrhy na udělení pamětního odznaku druhého odboje, různé komise vnitra při ZNV, komise technické a kulturní při ZNV, přihlášky škod ze záboru pohraničí a škod z období okupace, podpory rodinám vězněných, internovaných a popravených osob.
Archiv:
Datace:
(1902) 1911 - 1949
Původce:
České místodržitelství 1911-1918 Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919 Zemská správa politická 1919-1920 Zemský úřad v Praze 1920-1945 Zemský národní výbor v Praze 1945-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Politická správa po roce 1850 - zemská (oblastní)

Zemský úřad Praha - dodatky

Otevřít
Tematický popis: Zčásti agendy různých oddělení a referátů ZÚ již zpracovaných v dílčích inventářích: spisy trestní očistné komise (TOK), situační zprávy bezpečnostního oddělení, zkoušky kinooperatérů 1947, zprávy o volbách do NS 1948, záležitosti sociální, zemědělské, technické (včetně stavebních plánů budovy Zemského úřadu), vodohospodářské. Zčásti agenda dosud nezpracovaná v jednotlivých odděleních ZÚ: spisy kanceláře náměstka předsedy ZNV dr. O. Kličky, spisy komise pro návrhy na udělení pamětního odznaku druhého odboje, různé komise vnitra při ZNV, komise technické a kulturní při ZNV, přihlášky škod ze záboru pohraničí a škod z období okupace, podpory rodinám vězněných, internovaných a popravených osob.
Archiv:
Datace:
(1902) 1911 - 1949
Původce:
České místodržitelství 1911-1918 Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919 Zemská správa politická 1919-1920 Zemský úřad v Praze 1920-1945 Zemský národní výbor v Praze 1945-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Politická správa po roce 1850 - zemská (oblastní)

Zemský úřad Praha - oddělení církevní, nadační a školské

Otevřít
Tematický popis: Agenda oddělení pro církevní záležitosti - movitý majetek církevních řádů a far, opravy církevních budov včetně plánků, opravy maleb a obrazů, žádosti duchovních o zvýšení konguových platů, oznámení o zatčení duchovních (1939-1945), seznamy členů některých řádů, znárodnění církevního majetku po roce 1945. Agenda nadačního oddělení - hospodářsko-správní záležitosti nadačních velkostatků, prodej nemovitostí, rozpouštění nadací ÚŘP, žádosti o stipendia, činnost nadací ve správě země České (část agendy nadací též ve školském oddělení ZÚ). Školské oddělení ZÚ - záležitosti školské a kulturně osvětové, vysoké školy, administrativně hospodářské a zaměstnanecké otázky, otázky vědeckých hodností, stipendií, vědecké instituce - muzea, knihovny, umělecké ústavy, akademie (po roce 1938 agenda VŠ přešla na ministerstvo školství). Národní školství - správa škol obecných a měšťanských, střední a odborné školství, soukromé školy, gymnázia, obchodní akademie, podpora kulturních zařízení.
Archiv:
Datace:
(1839) 1911 - 1949 (1950)
Původce:
České místodržitelství 1911-1918 Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919 Zemská správa politická 1919-1920 Zemský úřad v Praze 1920-1945 Zemský národní výbor v Praze 1945-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce, Nestátní neziskové organizace (dobročinné ústavy, nadace, nadační fondy), Školy a školství

Zemský úřad Praha - oddělení církevní, nadační a školské

Otevřít
Tematický popis: Agenda oddělení pro církevní záležitosti - movitý majetek církevních řádů a far, opravy církevních budov včetně plánků, opravy maleb a obrazů, žádosti duchovních o zvýšení konguových platů, oznámení o zatčení duchovních (1939-1945), seznamy členů některých řádů, znárodnění církevního majetku po roce 1945. Agenda nadačního oddělení - hospodářsko-správní záležitosti nadačních velkostatků, prodej nemovitostí, rozpouštění nadací ÚŘP, žádosti o stipendia, činnost nadací ve správě země České (část agendy nadací též ve školském oddělení ZÚ). Školské oddělení ZÚ - záležitosti školské a kulturně osvětové, vysoké školy, administrativně hospodářské a zaměstnanecké otázky, otázky vědeckých hodností, stipendií, vědecké instituce - muzea, knihovny, umělecké ústavy, akademie (po roce 1938 agenda VŠ přešla na ministerstvo školství). Národní školství - správa škol obecných a měšťanských, střední a odborné školství, soukromé školy, gymnázia, obchodní akademie, podpora kulturních zařízení.
Archiv:
Datace:
(1839) 1911 - 1949 (1950)
Původce:
České místodržitelství 1911-1918 Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919 Zemská správa politická 1919-1920 Zemský úřad v Praze 1920-1945 Zemský národní výbor v Praze 1945-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce, Nestátní neziskové organizace (dobročinné ústavy, nadace, nadační fondy), Školy a školství
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace